Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

W Nadleśnictwie Gidle użytki ekologiczne mają charakter naturalnych śródleśnych torfowisk wysokich i jeziorek dystroficznych z dobrze wykształconą roślinnością torfowiskową i bagienną. Podstawą ich uznania jest: Rozporządzenie nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 17.12.2001r.

Na terenie Nadleśnictwa znajduję się 11 użytków ekologicznych położonych w leśnictwie Żytno i Silnica.