Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Obszary Natura 2000 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004r. Nr 92 poz. z późn. zm.) są jedną z form ochrony przyrody. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.
• obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (są to projektowane obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji, które otrzymują status specjalny obszarów ochrony siedlisk w momencie wydania przez Ministra Środowiska stosownego rozporządzenia)

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie Nadleśnictwa Gidle projektowane są 4 obszary Natura 2000 (w chwili obecnej są to obszary mające znaczenie dla Wspólnoty): Torfowiska Żytno-Ewina, Las Dębowiec, Cisy w Jasieniu, Dolina Górnej Pilicy.