Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka edukacyjna - Sowin

Ścieżka przyrodnicza Sowin została wytyczona w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby leśnictwa Sowin i Gospodarstwa Szkółkarskiego.

Trasa ścieżki ma kształt pętli o długości 5km, na której zlokalizowanych jest 6 przystanków, wyposażonych w tablice inforamcyjne. Rozpoczyna się ona na terenie szkółki leśnej Sowin i dalej prowadzi widocznymi w terenie drogami leśnymi. Jedynie jej krótki 0,5km odcinek, biegnie przez podmokły teren, który miejscami może utrudniać wędrówkę, szczególnie przy wysokim poziomie wody w sródleśnych mokradłach. W najtrudniejszych miejscach zostały zbudowane drewniane pomosty, które pomagają bezpiecznie przebyć wyznaczoną trasę.


Przemierzając trasę ścieżki można obserwować i poznać:
- metody i technikę produkcji materiału sadzeniowego w szkółce leśnej
- miejscową awifaunę
- owady śródleśnych jeziorek i strefy brzegowej lasu
- zagrożenia ekosystemów mokradłowych
- wybrane przykłady miejscowych gatunków roślin zarodnikowych
- typy zbiorowisk leśnych na przykładzie boru świeżego, boru bagiennego oraz łęgu olszowo-jesionowego


Na pierwszym przystanku ścieżki można poznać metody i technikę produkcji materiału sadzeniowego w szkółce leśnej. Odpowiednio prowadzona gospodarka leśna wymaga wysokiej jakości materiału sadzeniowego. W związku z powyższym można uzyskać informacje jak działa szkółka leśna w której materiał sadzeniowy produkowany jest na 2 sposoby: w kontenerach znajdujących się w tunelach foliowych oraz na otwartej przestrzeni specjalnie wydzielonych kwater gruntu.
Ważną informacją jaką można uzyskać jest istota dostosowania odpowiedniej sadzonki tj. gatunku do określonego siedliska - miejsca w którym mają być wysadzane. Dowiadujemy się jak wymagania danego gatunku drzewa są powiązane z możliwościami danego siedliska.


Na drugim przystanku ścieżki można zapoznać się z jednym z typów siedliskowych lasu jakim jest bór świeży. Jest to ubogie siedlisko dla którego gatunkami charakterystycznymi są sosna pospolita z niewielkim udziałem brzozy brodawkowatej. W warstwie krzewu rosną: jarząb pospolity, kruszyna pospolita, dąb szypułkowy i jałowiec pospolity. Runo stanowi warstwa mszysto-porostowa i nieliczne paprotniki, a także krzewinki i rośliny zielne, głównie trawy.
W zbiorowisku tym można zapoznać się z pospolitym, ale objętym ochroną częściową mchem jakim jest bielistka siwa. Tworzy on charakterystyczne poduchy na dnie lasu.

Przystanek numer trzy to śródleśne jeziorko. Jest to jedno z kilku, ale największe, jeziorko jakie można zobaczyć przemierzając trasę ścieżki. Przyciąga ono szereg gatunków zwierząt związanych z otwartymi wodami stojącymi, przede wszystkim ptaków. Możemy tu spotkać bielika, perkoza dwuczubego i rdzawoszyjnego, łyski, łabędzia niemego, żurawie, czaple siwe i kilka gatunków kaczek, jak również ciekawe owady, między innymi ważki (łunica czerwona, łątka stawowa, nimfa stawowa, zalotka mała, czerwonawa, biało czelna, szablak szkocki, ważka czteroplama) oraz drapieżne chrząszcze reprezentowane przez rodzinę pływakowatych.


Przystanek numer cztery to torfowisko. W wyniku działalności człowieka zostało ono mocno przekształcone i mamy tu do czynienia z torfowiskiem wysokim.
Wśród krzewów możemy tu spotkać: modrzewnice zwyczajną, żurawinę błotną i wełniankę błotną. Do roślin porastających te tereny należy zaliczyć torfowce (jest to rodzaj reprezentowany w Polsce przez 33 gatunki), płonnika pospolitego, bagno zwyczajne, borówka bagienna, widłak jałowcowaty i goździsty. Wśród zwierząt możemy spotkać sarny, jelenie, dziki a rzadko możemy spotkać łosia.


Na przystanku numer pięć poznajemy łęg olszowo-jesionowy. Jest to zbiorowisko dość pospolite w naszym kraju, które spotyka się obok rzek lub strumieni. Gatunkami charakterystycznymi są jesion wyniosły, brzoza omszona, wiąz pospolity i świerk.


Przystanek numer sześć to strefa ekotonu (inaczej strefa przejściowa). Powstała ona na złączeniu lasu oraz pól uprawnych i łąki. Charakteryzuje ją zwiększona liczba występujących tu gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tutaj śliwa tarnina, głogi, bez czarny, dereń, leszczyna, dzika wiśnia i grusza. W okresie kwitnienia można tu spotkać różne gatunki motyli – kraśniki, karłątki, rusałki, czerwończyki, modraszki, cytrynka i perłowca. Drugą liczną grupę zwierząt stanowią tu ptaki. Wśród nich możemy zaobserwować gila, sikory, skowronka, dudka, bażanta, myszołowa, pustułkę, sikory, kukułkę, gajówkę, kwiczoła, muchołówki, pleszkę i trznadla.