Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Gidle zarządza prawie 20 tys. ha lasów oraz 306 ha gruntów nieleśnych. Sprawuje również piecze nad ponad 6 tys. ha lasów prywatnych położonych w obrębie dwóch powiatów.

Obszar Nadleśnictwa Gidle ma charakter równinny i jest na jego terenie zbiegają się Wyżyna Śląska- Krakowska, Wyżyna Kielecka i Niecka Nidziańska. Cały obszar Nadleśnictwa położony jest na terenie zlewni rzeki Wisły i Odry.
Krajobraz równinny, miejscami lekko falisty ukształtowany został w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego, które wcześniejsze pokłady geologiczne pokryło grubą warstwą piasków i lekkich glin. Tereny żyźniejsze na glebach gliniastych - dawne siedliska grądów, zostały w większości zagospodarowane rolniczo, natomiast rozległe równiny piaszczyste, po ukształtowaniu przez polodowcowe wiatry w krajobraz wydmowy, stały się siedliskami borów. Bory te dotrwały do dziś i obecnie determinują krajobraz i skład gatunkowy lasów Nadleśnictwa Gidle. Dominują tu siedliska borowe pokryte sośninami. Pomimo równinnego krajobrazu i monotonii borów sosnowych, nie brak w lasach Nadleśnictwa Gidle całych kompleksów czy też mniejszych fragmentów, wyróżniających się różnorodnością i bogactwem przyrody.
W rezerwacie Dębowiec i sąsiednich lasach, obok dorodnych 140-letnich drzewostanów dębowo-grabowych (grądy), znajdziemy wilgotne doliny pokryte naturalnymi olsami właściwymi i jesionowymi. W pradolinie i nad starorzeczami Pilicy, obok żyznych grądów, znajdziemy połacie lasów łęgowych, szuwarów, ziołorośli i wilgotnych łąk z całym ich przyrodniczym bogactwem.
Lasy to nie tylko drzewa i rośliny. W Nadleśnictwie Gidle spotkać można zwierzęta łowne tj.: jeleń, sarna, daniel, dzik, zając, lis, jenot, borsuk, kuny. Z gatunków chronionych gościmy na naszym terenie bociana czarnego i orła bielika.